• Turkhane Logo

'Kur'an Hizmetinde Bir Ömür : Prof.Dr. Suat Yıldırım' kitabı üzerine bir değerlendirme

Kur’an ve İslam hizmetine adamış değerli akademisyen, mütefekkir ve aksiyon insanı Prof. Dr. Suat Yıldırım'ı anlatan önemli bir eser yayınlandı. Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Muhittin Akgül bir değerlendirme yazısı kaleme aldı

17:03 05 Nisan 2023 Çarşamba
'Kur'an Hizmetinde Bir Ömür : Prof.Dr. Suat Yıldırım' kitabı üzerine bir değerlendirme
Kur’an ve İslam hizmetine adamış değerli akademisyen, mütefekkir ve aksiyon insanı Prof. Dr. Suat Yıldırım'ı anlatan önemli bir eser yayınlandı. Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Muhittin Akgül bir değerlendirme yazısı kaleme aldı

Prof. Dr. Muhittin Akgül

Bazı önemli kişileri tüm yönleriyle sınırlı bir makalede ya da kitapta tanıtmak oldukça zordur. İşte elinizdeki eserin konusu olan muhterem Prof. Dr. Suat Yıldırım Hocamız da böylesine bir şahsiyettir. O, sadece üniversitede ders veren sade bir bilim insanı değildir, bilakis toplumla, toplumun sosyo-kültürel durumuyla, inanç ve gelenekleriyle yakından ilgilenmiş, birbirinden çok farklı ülkelerde yıllarını geçirmiş, pek çok ilim insanı ve yöneticiyle beraberlikleri olmuş, üç dilde rahatlıkla hem yazıp hem de konuşan bir özelliğe sahip uluslararası seçkin bir şahsiyettir.
Bu eser, düşünce itibariyle Suat Yıldırım Hocamız gibi bir ilim insanının hayatı, çalışmaları ve yetiştirdiği pek çok talebesiyle tarihe not düşülmesi, gelecek nesillere de örnek bir ilim adamı olarak tanıtılması, en azından ilme ve ilim insanına hürmetin ve bir vefanın gereğiydi. 
O, pek çok yönden ideal bir ilim adamı, ideal bir hoca, ideal bir eş, ideal bir baba ve hepsinden de öte en zor zamanlarda hakkı hiç çekinmeden velûd kalemiyle dile getiren ideal bir Hak temsilcisiydi. Uzun yıllar ömrünü geçirdiği ülkesinde, binlerce lisans talebesi ve yüzlerce mastır ve doktora öğrencisi yetiştirdi. Kendisine en muhalif olanların bile hakkını teslim etmek zorunda kaldıkları objektifl bir bilim insanıydı. Üniversitelerde yaygın olan farklı düşünce ve görüşten kimselere, kendi düşüncesine muhalif olsalar bile, yakın dostluk kurabilen, evinde ağırlayan, ikramlarda bulunan, düşünce farklılığını asla bilimsel çalışmalara yansıtmayan bir kendisini aşmış bir akademisyendi. En son Türkiye’de yaşanan soykırımvâri bir dışlanmada bile,  hayatını yakından tanıyan eski öğrencileri (bir iki kendini bilmez nâdân hariç), yazdıklarıyla hep hüsn-ü şehadette bulunmuş ve ona yapılanların kesinlikle haksız ve yersiz olduğunu ikrar etmişlerdi.
Tarih tekerrür ediyordu. Peygamberlerin ve onların yolundan giden ilim insanlarının geçmişte başlarına gelenlerin aynısı onun da başına geldi. Ülkesinden ayrılmak ve başka yerlere hicret etmek zorunda bırakıldı. Şimdi ülkesinde olsaydı, kesinlikle en ağır şartlardaki bir hapishanede ömür geçirecekti. Ama o hicreti seçti ve hür bir ortamda ilim hayatına devam etmeyi tercih etti.
Hocamızın yakın talebeleri olan birkaç arkadaşla onun hakkında böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Makale sahibi her bir hocamız, onun farklı bir yönünü ele aldı ve bilimsel çerçevede Hocamızın yaklaşımlarını değerlendirmiş oldu. Eser, Hollanda’da şu an itibariyle dünyanın kırktan fazla ülkesinden üç yüze yakın talebenin eğitim gördüğü  Sophia Akademi tarafından yayınlanmıştır. Vakıf Başkanı Bahattin Ayyıldız Bey’in de katkılarıyla kitap, siz okurlarıyla hem dijital hem de basılı olarak buluşturulmuştur.  Kitapta dokuz makale bulunmaktadır. Bunlardan ilki şahsıma ait olup, ‘Nübüvvet vârislerinden bir ilim, vefa ve aksiyon insanı: Prof. Dr. Suat Yıldırım Hocamız’ başlığını taşımaktadır. Makalede Hocamızın oldukça geniş ve yoğun geçen bereketli hayatından, bizler için çok değerli örnek kareler sunulmaktadır. Makale sadece Hocamızın hayatını ele almamakta, adeta yaşayan bir tarih olması hasebiyle, yaşadıklarıyla ülkenin yakın geçmişine ışık tutmasıyla da tarihe önemli bir not düşmektedir. Kitaptaki ikinci makale, Muhterem Hocamızın ‘Kur’an tefsirine hizmeti’ başlığıyla Prof. Dr. Selman Pak tarafından kaleme alınmıştır. Makale, aslında ‘ilme adanmış bir ömrün semereleri’ şeklinde de özetlenebilir. Yarım asrı geçen ilmi faaliyetlerini Kur’an ve tefsir özelinde geniş bir şekilde ele alan Pak, Hocamızın tefsir yönünü ve onun Kur’an ilimlerine yaklaşımını incelemektedir. 
Üçüncü makale Prof. Dr. Ayhan Tekineş Bey tarafından yazılmıştır. Makalede Tekineş, Hocamızın doktora çalışması olan ve sonrasında genişletilerek birkaç kez basılan ‘Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın Hz. Peygamber’in Kur’an’ı Tefsiri adlı eseri üzerine genel bir değerlendirme yapmış ve adı geçen eserin metodik ve kaynaklar açısından değerlendirmiştir. Eserdeki dördüncü bölümü Prof. Dr. İsmail Albayrak Bey tarafından kaleme alınmıştır. ‘Kur’ân çevirileri bağlamında Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli’nin genel değerlendirilmesi’ başlıklı makalede Albayrak, Hocamızın Kur’an algısıyla ilgili yaklaşımlarını, bir mütercim ve müfessirde bulunması gereken özellikleri ele almakta ve Meâlin, ne sadece okur merkezli ne de metin merkezli bir meal olup her ikisini de dikkate alan orta yolu ideal bir şekilde bulan ciddi bir emek mahsulü çalışma olduğunu ifade etmektedir. Makalede Meal dili, kullanılan deyimler, müphem ve muğlak ifadeler, arkaik ifadelerin çeviriye aktarımı, Kur’an’i diyalogların konuşma uslûbuna yaklaştırılması, yeminler, tekitler, nidalar, şart cümleleri, bağlaç, vakıf (duraklara riayet), zarf ve zamirlerin aktarımı, haziflerle ilgili uygulamalar, vücuh-nezâir, mecaz, kinaye vb. pek çok örnek üzerinden tahliller yapmıştır.
Kitaptaki beşinci makale Prof. Dr. Mehmed Mahzun’a aittir. Makalede Hocamızın, Türkiye’de de çok yaygın olan merhum Muhammed Esedin meali hakkındaki düşüncelerini ele alınmıştır. Kur’an’ın nüzul süreci, Allah Resûlü tarafından hıfzedilip aktarılışı, sahabe hassasiyeti, kayda alınışı, toplumsal fonksiyonu gibi hususları incelemiştir. Makalede Esed’in mealinin müspet katkılarının yanı sıra bazı yanlış anlaşılmalara sebep olan yönlerine de dikkat çekilmiş, Hocamızın Esed’e yönelik bazı eleştirilerine yer verilmiş, batılı bir Müslüman olan Esed’in mealini, tarihselci hermenötik’i tercih ederek Batılı muhatabı öncelemekten kaynaklanan bazı yanlış anlaşılmalara da Hocamızın eleştirileri bağlamında işaret edilmektedir. 
Eserdeki altıncı makale Hocamızın Fenni tefsire yaklaşımını ele almakta olup, Prof. Dr. Lütfi Bozdoğana aittir. Makalede konuyla ilgili farklı bakış açıları ele alınmış ve Hocamızın Fenni fennî tefsir konusundaki itidal yaklaşımı incelenmiştir. Kitaptaki yedinci makale, Doç. Dr.  Salih Yücel’e aittir. Makalede Hocamızın bütün eserleri adeta bir arkeolog gibi didik didik edilmiş, Müslümanlar arasında sık sık tartışma konusu olan dinlerarası diyalog hakkındaki yaklaşımları, çağdaş bir bakış açısıyla incelenmiştir. Satır aralarında çok önemli tespitleri bulunan makale bu hassas konuyla ilgili geçmiş ile gelecek arasında güzel bir köprü kurmaktadır.Sekizinci makale Prof. Dr. Ahmet Bedir tarafından kaleme alınmış olup, dinler tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Mevcut Kaynaklara Göre Hristiyanlık adlı eseri incelemektedir. 
Eserdeki son makale ise, Hocamızın talebelik yıllarından yakın arkadaşı olan kıymetli büyüğümüz Fikret Sönmez beye aittir. ‘Suat Kardeşim’ başlıklı bu yazıda, çok eskilere dayanan iradi bir beraberliğin, içten ve samimi anlatımını bulacaksınız. Makale, kısa olmakla beraber içerik açısından fevkalade zengin ve tarihe tanıklık etmesi açısından da çağdaş bir son şahitler denemesidir.
Ülkesine karşı son derece kadirşinas olan muhterem Hocamızın bu zorunlu gurbet ve hicreti, oldukça bereketli bir matbuata dönüşmüştür. Düzenli yazı ve katıldığı programları, modern iletişim teknikleri vasıtasıyla tüm dünyayla paylaşan Hocamızı, ülkemizde fena ve fani bir şirzime-i kalilenin baskısı susturamamıştır. Rabbimizden niyazımız ilme, irfana, mukaddesata adanmış bu kutlu yürüyüşü, sa’yi meşkur eylemesi, gayretlerini ve hayatını bereketlendirmesidir.Kitabın online satışı için tıklayınız:
https://www.kobo.com/nl/nl/ebook/kur-an-hzmetnde-br-omurAyrıca kitabın basılı haline ulaşmak için de Sophia Academy vakfımızla iletişime geçebilirsiniz: [email protected]

Son güncelleme: 17:03 05.04.2023
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı